ПРОГНОЗИ ЗА ВРЕМЕТО
Национален институт по метеорология и хидрология
няма
опасност
няма
опасност

 

Индекс за риск от пожари по дефицита на почвено овлажнение

Класифицирането на условията за растителни пожари на земната повърхност се основава на разработен от НИМХ-БАН индекс (SMDIFD) за оценка на дефицита на овлажнение в системата почва-растителност. SMDIFD е въведен като мярка за податливостта на растителността към възникване на пожар и условията за неговото разпространение по отношение на степента и продължителността на засушаването на системата почва-растителност в локален мащаб. Рискът от пожари се представя в 6-степенна скала и се визуализира чрез цветово кодирана карта за основните административни области на България, като се издава ежедневно в оперативен режим за два типа растителна повърхност (житно поле и многогодишна люцерна/тревна покривка).

Пресмятанията и анализите се провеждат за района на обозначената (o) синоптична станция във всяка административна област. Изчислителната процедура се извършва по следната методология:

  • Числено описание на биогеофизичен цикъл с локален едномерен (вертикален) метеорологичен ‘SVAT_bg’ модел, разработен от НИМХ-БАН. Моделът описва количествено функционално свързаните енергетичен и воден цикъл в системата почва-растителност-атмосфера, отчитайки специфичните локални почвени и геофизични характеристики, както и метеорологичните условия. Като параметри на изхода на модела се определят характеристики на водния цикъл на растителната земна повърхност (евапотранспирация, почвено овлажнение по дълбочината на кореновата среда) и други.
  • Прагова схема, разработена за обозначаване количеството на достъпната почвена влага за специфичен тип растителна земна повърхност, на базата на стойности на почвено овлажнение получени от SVAT_bg модела. Разглеждайки сушата като специфично състояние на биогеофизичния цикъл, в този смисъл праговата схема се прилага за индикиране степента на ‘сухи аномални‘ състояния във водния цикъл на земната повърхност.

SMDIFD се използва съвместно с други прогностични материали за издаване на предупреждения и специализирани прогнози от НИМХ-БАН за нивото но пожароопасния риск в екстремни условия.

Разработването и оперативното приложение на SVAT_bg модела, както и анализа на процесите на земната повърхност и на екстремните състояния (суша, риск от пожар, преовлажнение и др.) се провеждат от департамент Прогнози (Дистанционни измервания). Тези метеорологични продукти са предназначени за използване от национални институции с цел обезпечаване сигурността на населението, както и за метеорологично обслужване на стопански дейности като земеделие, горско стопанство, устойчиво развитие на природните ресурси.

За повече информация, моля, обръщайте се към:
(+359) 2 974 44 09, (+359) 884 40 86 70
(+359) 2 462 4603

    Общи съвети
Няма данни.
Без опасни явления.
Времето е потенциално опасно.
Времето е опасно.
Времето е много опасно.

Цяла Европа : www.meteoalarm.info
Краткосрочни прогнози
Средносрочни прогнози
Месечни прогнози
Модели
Продукти
Контакти